นโยบายความเป็นส่วนตัวการประชุมผู้ถือหุ้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวการประชุมผู้ถือหุ้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อธิบายถึงวิธีการที่ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ/ หรือ บริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” “เรา” หรือ “ของเรา”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกี่ยวข้องกับการที่ท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลหรือที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมหรือรับเอาข้อมูลประเภทต่างๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลส่วนบุคคทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล สัญชาติ อาชีพ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนนิติบุคคล จำนวนหุ้น เป็นต้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ได้แก่ เพศ หมู่โลหิต ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดีโอภายในงาน ข้อมูลสุขภาพ (เฉพาะกรณีมีความจำเป็นสำหรับการคัดกรองโรคของบุคคลที่มาเข้าร่วมการประชุม) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ท่านเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่าน

ทั้งนี้ บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ผ่านเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม หนังสือมอบฉันทะ (หากมี) แบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ (หากมี) สำเนาบัตรหรือสำเนาเอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ท่านยื่นประกอบการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง ในกรณีที่ท่านมีการมอบเอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ให้กับเรา เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นๆ อาจปรากฎข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ หมู่โลหิต ศาสนา ท่านสามารถปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทได้ กรณีท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่าน

2. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น การบริหารจัดการบริษัท การจัดกิจกรรม การส่งข่าวสารหรือข้อเสนอใด ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
 • เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน เพื่อการรักษาความปลอดภัย รวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท และบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
 • เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อบุคคลในกรณีฉุกเฉิน หรือมาตรการควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์ด้านการสาธารณสุขเพื่อการป้องกันโรคติดต่ออันตราย และเป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น
 • เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมายระหว่างเรา และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อการใช้อำนาจรัฐที่บังคับใช้กับเรา และ
 • เพื่อประโยชน์สาธารณะในการคุ้มครองลูกค้ารายอื่น ๆ ในสถานที่ของเรา

เมื่อเรามีความจำเป็นทางกฎหมายที่ต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเพื่อการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน และท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราแก่ท่านหรือปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีหรือกำลังจะมีกับท่านได้อย่างเต็มที่ (เช่น เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมการประชุม และ/หรือการเข้าถึงสถานที่ของเรา เป็นต้น)

3. ระยะเวลาในการที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานขึ้นหากเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวข้อง

4. บุคคลใดที่เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทของเรา บริษัทในเครือ บริษัทย่อย พันธมิตรทางธุรกิจของเรา ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย

รายชื่อบริษัทในเครือของเราสามารถดูได้ที่ [ที่นี่]

5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไปยังประเทศอื่น ซึ่งอาจมีหรือไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกันกับประเทศไทย อย่างไรก็ตามเราจะทำให้มั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้กระทำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดแล้วก่อนจะดำเนินการโอน

6. ท่านมีสิทธิอะไรในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือขอรับสำเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนในข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทของท่านที่เรามี ระงับและ/หรือคัดค้านกิจกรรมบางประเภทที่เรามีและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากเราได้ดำเนินการใดโดยความยินยอมของท่าน ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ แต่เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราแก่ท่านได้อย่างเต็มที่ ท่านอาจมีสิทธิร้องขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านได้อย่างไร และยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายที่บังคับใช้

7. การติดต่อเรา

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่

 1. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  • เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
  • +66 (0) 2-660-9000
  • dpooffice@siamfuture.com
 2. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  • dpooffice@siamfuture.com