ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

2538

บริษัทฯ ได้เปิดดาเนินการโครงการมาร์เก็ตเพลส บางบอน ซึ่งเป็นศูนย์การค้าชุมชนแห่งแรกของบริษัทฯ โดยมี จัสโก้ ซูเปอร์มาร์เก็ต (ปัจจุบันศูนย์การค้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้เช่าหลักเป็น อีโค ริง ร้านขายสินค้ามือสองจากประเทศญี่ปุ่น เปิดให้บริการเดือน ธันวาคม 2560) เป็นผู้เช่าหลัก

2539

บริษัทฯ ได้เปิดดาเนินการศูนย์การค้าชุมชนอีก 2 แห่ง ได้แก่ โครงการมาร์เก็ตเพลส ประชาอุทิศและโครงการมาร์เก็ตเพลส สุขาภิบาล 3 โดยมี จัสโก้ ซูเปอร์มาร์เก็ต (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น แม็กซ์แวลู) และท็อปส์ มาร์เก็ต เป็นผู้เช่าหลัก ตามลา ดับ

2541

บริษัทได้เปิดดําเนินการศูนย์การค้าชุมชนแห่งใหม่บนถนนสุขุมวิท 71 (คลองตัน) ในปี 2541 โดยมีจัสโก้ซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นผู้เช่าหลัก

2543

บริษัทฯ ประสบความสาเร็จในการจัดหาและพัฒนาพื้นที่ให้แก่บริษัทบี-ควิก เซอร์วิส จากัด ซึ่งดาเนินธุรกิจให้บริการซ่อมและจาหน่ายอะไหล่รถยนต์ภายใต้ชื่อ “บี-ควิก (B-Quik)” จานวน 14 สาขา โดยบริษัทฯ พัฒนาเป็นศูนย์สะดวกซื้อ (Convenience Center) 2 แห่ง และร้านค้าปลีก (Stand-Alone Retail Store) 8 แห่ง ส่วนอีก 4 สาขา ได้ใช้พื้นที่ที่ในบริเวณศูนย์การค้าชุมชนของบริษัท 4 แห่ง ที่ได้เปิดทาการไปแล้ว ปัจจุบันคงเหลือ 1 สาขา คือ เหม่งจ๋าย (บี-ควิก)

2545

เปิดดาเนินการศูนย์การค้าชุมชนเพิ่มบริเวณซอยทองหล่อโดยมีท็อปส์ มาร์เก็ต เป็นผู้เช่าหลักภายใต้ชื่อโครงการมาร์เก็ตเพลส ทองหล่อ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงศูนย์การค้าใหม่โดยจะปรับให้เป็น Mixed-use project ที่ประกอบด้วยพื้นที่ศูนย์การค้าและอาคารสำนักงาน

2546

บริษัทฯ ได้เปิดดาเนินการศูนย์การค้าชุมชน ได้แก่ โครงการมาร์เก็ตเพลส ทุ่งมหาเมฆ ปัจจุบันได้ทาการปรับปรุงศูนย์การค้าใหม่และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการมาร์เก็ตเพลส นางลิน้ จี่ โดยมีท็อปส์ มาร์เก็ต เป็นผู้เช่าหลักและบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวจากเจ้าของที่ดินบริเวณทองหล่อซอย 15 และถนนแจ้งวัฒนะเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การค้าในปีถัดไป

2547

บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์การค้า 5 แห่ง ประกอบด้วย 1) ศูนย์การค้าแฟมมิลี่ เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 2) ศูนย์สะดวกซื้อ ลาดพร้าว ซอย 120 ครบอายุสัญญาเช่าที่ดินแล้ว 3) ศูนย์การค้าเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ฉะเชิงเทราครบอายุสัญญาเช่าที่ดินแล้ว 4) ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์เจ อเวนิว ทองหล่อ ซอย 15 และ 5) ศูนย์การค้าปิยรมย์ เพลส สุขุมวิท 101/1 ครบอายุสัญญาเช่าที่ดินแล้ว

2548

บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์การค้า จานวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1) ศูนย์สะดวกซือ้ วังหิน ครบกาหนดสัญญาเช่าที่ดินแล้ว 2) ศูนย์การค้าเพชรเกษม พาวเวอร์ เซ็นเตอร์ โดยเป็นศูนย์รวมสินค้าเฉพาะอย่างมีโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ นอกจากนัน้ บริษัทได้จัดหาผู้เช่าหลักเพิ่มเติม ได้แก่ แมคโคร ฟู้ดเซอร์วิส และตลาดนัดพระเครื่อง และ 3) ศูนย์การค้าเอกมัย พาวเวอร์ เซ็นเตอร์ โดยเป็นศูนย์รวมสินค้าเฉพาะอย่างมี บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และอินเด็กซ์ ลฟิ วิ่ง มอลล์ เป็นผู้เช่าหลัก

2549

บริษัทได้เปิดศูนย์การค้าเพิ่ม จํานวน 3 แห่ง ได้แก่

  1. ศูนย์ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ดิอเวนิว แจ้งวัฒนะ
  2. ศูนย์ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ลา วิลลา พหลโยธิน และ
  3. ศูนย์บันเทิง (Entertainment Center) เอสพละนาด รัชดาภิเษก โดยมีผู้เช่าหลักได้แก่ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์, โรงละครรัชดาลัยและ ท็อปส์มาร์เก็ต อีกทั้งในปี 2557 บริษัทได้จัดหาผู้เช่าหลักมาเพิ่มเติมในศูนย์การค้า ได้แก่ วี ฟิตเนสโซไซตี้ และอาร์ท อิน พาราไดซ์ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ รูปภาพ 3 มิติรายแรกในประเทศไทย

2550

บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์การค้า 2 แห่ง ประกอบด้วย 1) ศูนย์การค้าพัทยา อเวนิว โดยมีผู้เช่าหลัก ได้แก่ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และวิลล่า มาร์เก็ต อีกทั้งในปี 2559 บริษัทได้เพิ่มผู้เช่าหลักอีก 1 ราย คือ ฟิ ตเนส เซเว่นและ 2) ศูนย์รวมสินค้าเฉพาะอย่าง (Power Center) เขาใหญ่ มาร์เก็ต วิลเลจ โดยมีเทสโก้ โลตัส เป็นผู้เช่าหลักซึ่งบริษัทฯได้ขายโครงการให้เทสโก้ โลตัส แล้วในปี 2552

2551

บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์การค้า 2 แห่ง ประกอบด้วย 1) ศูนย์การค้าชุมชนมาร์เก็ตเพลส นวมินทร์ (สุขาภิบาล 1) โดยมีบิ๊กซี มาร์เก็ต เป็นผู้เช่าหลัก ซึ่งได้ดาเนินการปรับปรุงศูนย์การค้าเพิ่มเติมและเปลี่ยนผู้เช่าหลักใหม่เป็นท็อปส์ มาร์เก็ต และ 2) ศูนย์การค้าดิ อเวนิว รัชโยธิน โดยมี วิลล่า มาร์เก็ต เป็นผู้เช่าหลัก

2552

บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์การค้านวมินทร์ ซิตี ้อเวนิว บนถนนเกษตร-นวมินทร์ โดยมีวิลล่า มาร์เก็ต เป็นผู้เช่าหลัก

2553

บริษัทฯ ได้ให้สิทธิการเช่าโครงการดิ อเวนิว รัชโยธิน สาหรับพืน้ ที่ให้เช่าระยะสัน้ จานวน 11,109 ตร.ม. แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF)

2554

บริษัทฯ ได้เปิดดาเนินการส่วนขยายของศูนย์การค้านวมินทร์ ซิตี ้อเวนิว บนถนนเกษตร-นวมินทร์และในเดือนพฤศจิกายน อิเกีย สโตร์ เปิดตัวแห่งแรกในประเทศไทย หนงึ่ ในผู้เช่าหลักของศูนย์การค้าเมกาบางนา ศูนย์การค้าที่บริษัทฯ ร่วมทุนกับบริษัท อิคาโน่ จากัด เปิดดาเนินการด้วยพนื ้ ที่ 40,000 ตร.ม.

2555

บริษัทฯ ได้เปิดดาเนินการศูนย์การค้าขนาดใหญ่ คือ ศูนย์การค้าเมกาบางนา ตัง้ อยู่บริเวณถนนบางนา-ตราด กม.8 ในนามบริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จากัด ซงึ่ เป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท อิคาโน่ จากัด ผู้ผลิตและจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ระดับโลกจากประเทศสวีเดน ภายในศูนย์การค้าเมกาบางนามีศูนย์จาหน่ายเฟอร์นิเจอร์อิเกีย (IKEA Store) โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ โฮมโปร และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เป็นผู้เช่าหลักคิดเป็นพืน้ ที่ให้ เช่ารวมทัง้ โครงการประมาณ 180,000 ตร.ม.

2556

บริษัทฯ ได้เป็นผู้บริหารศูนย์การค้าอิมเมจิน้ วิลเลจ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งเปิดดำเนินการในเดือนเมษายน ผู้เช่าหลัก คือ เซเว่น-อีเลเว่น ปัจจุบันสัญญาบริหารศูนย์การค้าได้ครบกาหนดแล้วในปี 2558

2559

ในโครงการเมกาบางนา บริษัทฯ ได้เริ่มการก่อสร้างส่วนขยายและเพิ่มอาคารจอดรถบริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อเพิ่มความหลากหลายของร้านอาหารและเพิ่มจานวนที่จอดรถให้ลูกค้ามีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

2560

บริษัทฯ ได้ต่อสัญญาเช่าที่ดินสาหรับศูนย์การค้าที่ใกล้จะครบสัญญาเช่า คือ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตเพลส สุขาภิบาล 3 เป็นระยะเวลา 20 ปี รวมทัง้ ได้เปิดศูนย์การค้า 2 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์การค้ามาร์เก็ตเพลส นางลิน้ จี่ เฟส 1 และเมกา ฟู้ดวอล์ค ซึ่งเป็นส่วนขยายของศูนย์การค้าเมกาบางนา โดยมีท็อปส์ มาร์เก็ต แห่งที่ 2 และร้านอาหารกว่า 30 ร้าน

2561

บริษัทฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงศูนย์การค้าเจ อเวนิว ทองหล่อ 15 โดยปรับเปลี่ยนพืน้ ที่บางส่วนเป็นโซนใหม่ที่มีลักษณะเป็นแบบอินดอร์ ฟู้ด ฮอลล์ (Indoor food hall) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า ปรับปรุงศูนย์การค้ามาร์เก็ตเพลส สุขาภิบาล 3 โดยขยายพื้นที่เช่าในอาคาร ก่อสร้างอาคารกระจก (Glass house) เพิ่มเติมรวมทั้งเพิ่มพื้นที่จอดรถยนต์และปรับทางเดินรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้ดาเนินการก่อสร้างศูนย์การค้ามาร์เก็ตเพลสนางลิ้นจี่ แล้วเสร็จทั้งโครงการและเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ

2562

บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์การค้ามาร์เก็ตเพลส ดุสิต ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยมีท้อปส์ มาร์เก็ต เป็นผู้เช่าหลัก

2563

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงศูนย์การค้ามาร์เก็ตเพลส นวมินทร์ (สุขาภิบาล 1) โดยเปลี่ยนผู้เช่าหลักจากบิ๊กซีเป็นท้อปส์ มาร์เก็ต และมีร้านค้าใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับลูกค้า

2564

บริษัทฯ เปิดโครงการมาร์เก็ตเพลส กรุงเทพกรีฑา ที่มีรูปแบบเป็นศูนย์การค้าชุมชน ตั้งอยู่บริเวณถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ในเดือนตุลาคม ด้วยพื้นที่ให้เช่ากว่า 5,000 ตร.ม.


ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการที่ดำเนินการอยู่ทั้งหมดจำนวน 19 โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา 1 โครงการ โดยมีพื้นที่ให้เช่ารวม 376,617 ตารางเมตร