ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้


อายุ: 57 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 0.01%

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 70 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2548
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (CMA) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ปี 2552
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้า ปี 2553
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาเมือง ปี 2554
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 55) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี 2555
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ. รุ่นที่ 1) สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม ปี 2556
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพน. รุ่นที่ 6) สถาบันวิทยาการพลังงาน ปี 2558
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส. รุ่นที่ 6) ปี 2559
 • หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กทส.1) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปี 2561
 • หลักสูตร “การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” (BRAIN รุ่นที่ 1) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร “สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ” (ABC รุ่นที่ 8) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2562

ประสบการณ์ทำงาน:

 • 2537 – ปัจจุบัน:
  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2537 – ปัจจุบัน:
  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เสียงสมบูรณ์ จำกัด
 • 2533 – ปัจจุบัน:
  กรรมการผู้บริหาร บริษัท วิฑูรโฮลดิ้ง จำกัด

อายุ: 60 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 0%

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Hartford, USA
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of California, Los Angeles (UCLA), USA
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2561 รุ่นที่ 251/2018
 • หลักสูตร Business Revolution and Innovation Network (BRAIN) รุ่นที่ 2 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School, USA
 • หลักสูตรภูมิหลังแผ่นดิน รุ่นที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ. รุ่นที่ 25)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 10)
 • ประสบการณ์ทำงาน:

  • ปี 2564 – ปัจจุบัน:
   กรรมการและประธานกรรมการบริหารร่วม บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  • ปี 2561 – ปัจจุบัน:
   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
  • ปี 2560 – ปัจจุบัน:
   กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
  • ปี 2554 – ปี 2561:
   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

อายุ: 59 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 0%

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาโท สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขา Computer Science, Boston University, Massachusetts, USA.
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน:

 • 2552 – ปัจจุบัน:
  ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้า
 • 2548 – 2551:
  Director of Research, Hunters Investments ธุรกิจกองทุน
 • 2547 – 2548:
  ที่ปรึกษา บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2546 – 2547:
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 • 2545 – 2546:
  รองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
 • 2540 – 2545:
  Head of Thailand Research Thailand / Indonesia / Philippines Strategist Vice President / Senior Analyst, Salomon Smith Barney ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน
<#?php include FCPATH . "views/resources/" . $this->website->language . "/about/management-structure/Jitthada-P.php"; ?>
<#?php include FCPATH . "views/resources/" . $this->website->language . "/about/management-structure/Jitthada-P.php"; ?>