คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้


อายุ: 57 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 0.01%

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 70 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2548
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (CMA) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ปี 2552
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้า ปี 2553
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาเมือง ปี 2554
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 55) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี 2555
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ. รุ่นที่ 1) สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม ปี 2556
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพน. รุ่นที่ 6) สถาบันวิทยาการพลังงาน ปี 2558
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส. รุ่นที่ 6) ปี 2559
 • หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กทส.1) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปี 2561
 • หลักสูตร “การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” (BRAIN รุ่นที่ 1) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร “สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ” (ABC รุ่นที่ 8) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2562

ประสบการณ์ทำงาน:

 • 2537 – ปัจจุบัน:
  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2537 – ปัจจุบัน:
  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เสียงสมบูรณ์ จำกัด
 • 2533 – ปัจจุบัน:
  กรรมการผู้บริหาร บริษัท วิฑูรโฮลดิ้ง จำกัด

อายุ: 60 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 0%

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Hartford, USA
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of California, Los Angeles (UCLA), USA
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2561 รุ่นที่ 251/2018
 • หลักสูตร Business Revolution and Innovation Network (BRAIN) รุ่นที่ 2 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School, USA
 • หลักสูตรภูมิหลังแผ่นดิน รุ่นที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ. รุ่นที่ 25)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 10)
 • ประสบการณ์ทำงาน:

  • ปี 2564 – ปัจจุบัน:
   กรรมการและประธานกรรมการบริหารร่วม บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  • ปี 2561 – ปัจจุบัน:
   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
  • ปี 2560 – ปัจจุบัน:
   กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
  • ปี 2554 – ปี 2561:
   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

อายุ: 46 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 0%

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจจาก INSEAD ประเทศฝรั่งเศส
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์จาก Trinity College ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประสบการณ์ทำงาน:

  • 2562 - ปัจจุบัน:
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Regional Development 3 (Region 7,9,10) ฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
  • 2560 - 2562:
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Partner Management ฝ่ายขาย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
  • 2559 - 2560:
   ผู้อำนวยการอาวุธโสฝ่ายขาย Fashion Partner Management ฝ่ายขาย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
  • 2558 - 2559:
   ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุธโส ฝ่ายขาย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
  • 2554 - 2558:
   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่าย Property Development-Special Project บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน: - ไม่มี -

อายุ: 48 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 0%

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาโท สาขาการเงิน/ Supply Chain Management, Marshall School of Business, University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Marshall School of Business, University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 255/2018
 • Advanced Management Program, Harvard Business School, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประสบการณ์ทำงาน:

  • ปี 2561 – ปัจจุบัน:
   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
  • ปี 2561 – ปัจจุบัน:
   ประธานกรรมการ บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
  • ปี 2560 – ปี 2561:
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
  • ปี 2556 – ปี 2559:
   ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาโครงการและบริหารโครงการก่อสร้าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

อายุ: 44 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 0%

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาโท Master of Science in Finance, University of Illinois at Urbana – Champaign
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์ทำงาน:

  • ปี 2564 – ปัจจุบัน:
   กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
  • ปี 2560 – 2564:
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการปฎิบัติงาน (พ.ค. 2561 – ก.พ. 2562) บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
  • ปี 2559 – ปี ปัจจุบัน:
   ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
  • ปี 2548 – ปี 2549:
   ผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ-ตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด