คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 12 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้


อายุ: 74 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 0%

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ East Texas State University, USA
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman (RCP) ปี 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน:

 • 2545 – ปัจจุบัน:
  ประธานกรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2523 – 2533:
  ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส ซี ที คอมพิวเตอร์ จำกัด
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพนซัพพลายส จำกัด
  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและหนี้สิน, ผู้จัดการฝ่ายการค้า 2, ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
  บริษัท ค้าสากลซิเมนต์ไทย จำกัด

อายุ: 59 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 0%

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี Skidmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2564 รุ่นที่ 39/2021
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) ปี 2561 รุ่นที่ 20/2018
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2552 รุ่นที่ 1/2009
 • หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ปี 2552 รุ่นที่ 1/2009
 • หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) ปี 2552 รุ่นที่ 7/2009
 • หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2550 รุ่นที่ 1/2007
 • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) ปี 2550 รุ่นที่ 1/2007
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 รุ่นที่ 35/2005
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2548 รุ่นที่ 6/2005
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2548 รุ่นที่ 11/2005
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2543 รุ่นที่ 2/2000
 • หลักสูตรการปฎิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 73 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณธสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1
 • หลักสูตรกระบวนการผู้บริหารความยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13
 • หลักสูตรการป้องการราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกสาร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 22

ประสบการณ์ทำงาน:

 • ปี 2564 – ปัจจุบัน:
  รองประธานกรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2557 – ปัจจุบัน:
  กรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2550 – ปัจจุบัน:
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2549 – ปัจจุบัน:
  กรรมการ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2547 – ปัจจุบัน:
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

การดำรงแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

 • ปี 2562 – ปัจจุบัน:
  กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 – ปัจจุบัน:
  กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2538 – ปัจจุบัน:
  กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2537 – ปัจจุบัน:
  กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

อายุ: 73 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 0%

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย University of Manitoba, Canada
 • ปริญญาตรี สาขาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2543
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน:

 • 2546 – ปัจจุบัน:
  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2551 – ปัจจุบัน:
  กรรมการ บริษัท ไทยสมุทร แอสเซท จำกัด
 • 2550 – ปัจจุบัน:
  ประธานกรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองไทยแมเนจเม้นท์ จำกัด
 • 2550 – 2558:
  กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • 2547 – 2551:
  ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ธุรกิจประกันชีวิต
 • 2543 – 2546:
  กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ธุรกิจประกันชีวิต
 • 2542 – 2551:
  กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจประกันวินาศภัย
 • 2542 – 2547:
  กรรมการ บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด

อายุ: 74 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 0.%

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน:

 • 2546 – ปัจจุบัน:
  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 – 2559:
  กรรมการอิสระ บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด
 • 2546 – 2549:
  เจ้าหน้าที่คณะทำงาน มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
 • 2544 – 2545:
  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริการเก็บรักษาทรัพย์สิน บริษัท เงินทุนทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • 2540 – 2544:
  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการเงิน บริษัท เงินทุนทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

อายุ: 53 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 0%

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ, Schiller International University, London, England
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 100/2551 และหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 28/2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (CMA) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ปี 2552
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้า ปี 2553
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 (ปปร.14) สถาบันพระปกเกล้า ปี 2554
 • Certificate of Housing Finance Program at the Wharton School, University of Pennsylvania 2012
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ปี 2556
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน.4) สถาบันวิทยาการพลังงาน ปี 2557
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 4) วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปี 2558
 • หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 3 (บรอ.) กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 2559
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 6 (วปส.6) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ปี 2561

ประสบการณ์ทำงาน:

 • 2564 - ปัจจุบัน:
  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน:
  รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน:
  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน:
  กรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - ปัจจุบัน:
  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน:
  กรรมการ สมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา

อายุ: 58 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 0%

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาโท สาขา Finance and International Business, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2552 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) ปี 2551 จากสมาคมส่งสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) ปี 2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
 • Investment Banking License, Association of Securities Companies

ประสบการณ์ทำงาน:

 • ปี 2564 – ปัจจุบัน:
  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2556 – ปัจจุบัน:
  กรรมการ บริษัท อรรถ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • 2554 – 2561:
  กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

อายุ: 64 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 0%

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาโท สาขาอุตสาหกรรมและการจัดการ สถาบันเทคโนโยแห่งเอเชีย
 • บริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2548 รุ่นที่ 62/2005
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 รุ่นที่ 8/2004
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ (วตท.) 7
 • หลักสูตร Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School, USA
 • ประสบการณ์ทำงาน:

  • ปี 2564 – ปัจจุบัน:
   กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  • ปี 2557 – ปัจจุบัน:
   กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

  การดำรงแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

  • ปี 2561 – ปัจจุบัน:
   กรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
  • ปี 2557 – ปัจจุบัน:
   กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (มหาชน)

อายุ: 60 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 0%

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Hartford, USA
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of California, Los Angeles (UCLA), USA
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2561 รุ่นที่ 251/2018
 • หลักสูตร Business Revolution and Innovation Network (BRAIN) รุ่นที่ 2 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School, USA
 • หลักสูตรภูมิหลังแผ่นดิน รุ่นที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ. รุ่นที่ 25)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 10)
 • ประสบการณ์ทำงาน:

  • ปี 2564 – ปัจจุบัน:
   กรรมการและประธานกรรมการบริหารร่วม บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  • ปี 2561 – ปัจจุบัน:
   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
  • ปี 2560 – ปัจจุบัน:
   กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
  • ปี 2554 – ปี 2561:
   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

อายุ: 60 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 0%

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาโท Executive MBA and International Business, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
 • Mini MBA คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Mini MBA สาขาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2554 รุ่นที่ 12/2011
 • หลักสูตร Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School, USA
 • หลักสูตรการป้องการราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกสาร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ. รุ่นที่ 24)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 8)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่นที่ 5)
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับบริหารระดับสูง (ปปร.19) โดยสถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพาณิชย์ รุ่นที่ 10
 • หลักสูตรนักบริการระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก (นมธล. รุ่นที่ 1)
 • หลักสูตรการปฎิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 3 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ประสบการณ์ทำงาน:

  • ปี 2564 – ปัจจุบัน:
   กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  • ปี 2558 – ปัจจุบัน:
   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
  • ปี 2564 – ปัจจุบัน:
   กรรมการ บริษัทเซ็นทรัล จำกัด (มหาชน)

อายุ: 49 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 0%

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาลัยลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาลัยวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2562 รุ่นที่ 276/2019
 • หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP) ปี 2545 รุ่นที่ 2/2002
 • หลักสูตร Finance for Executives Program, INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 26)
 • ประสบการณ์ทำงาน:

  • ปี 2564 – ปัจจุบัน:
   รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการบริหาร บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
  • ปี 2561 – ปัจจุบัน:
   รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
  • ปี 2560 – ปัจจุบัน:
   กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
  • ปี 2558 – ปัจจุบัน:
   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชีและบริหารความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

  • ปี 2561 – ปัจจุบัน:
   กรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

อายุ: 58 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 0%

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาโท สาขา Finance and International Business, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2546
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 4) ปี 2550 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรการวางแผนการเงินสำหรับผู้บริหาร ปี 2555 สมาคมนักวางแผนการเงิน

ประสบการณ์ทำงาน:

 • ปี 2564 – ปัจจุบัน:
  กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2564 – ปัจจุบัน:
  ที่ปรึกษาษากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2561 – ปัจจุบัน:
  กรรมการ บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด บริษัท เบ็ล แอสเซทส์ จำกัด บริษัท พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล จำกัด บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

 • ปี 2561 – ปัจจุบัน:
  กรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

อายุ: 57 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 0.01%

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 70 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2548
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (CMA) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ปี 2552
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้า ปี 2553
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาเมือง ปี 2554
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 55) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี 2555
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ. รุ่นที่ 1) สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม ปี 2556
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพน. รุ่นที่ 6) สถาบันวิทยาการพลังงาน ปี 2558
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส. รุ่นที่ 6) ปี 2559
 • หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กทส.1) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปี 2561
 • หลักสูตร “การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” (BRAIN รุ่นที่ 1) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร “สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ” (ABC รุ่นที่ 8) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2562

ประสบการณ์ทำงาน:

 • 2537 – ปัจจุบัน:
  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2537 – ปัจจุบัน:
  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เสียงสมบูรณ์ จำกัด
 • 2533 – ปัจจุบัน:
  กรรมการผู้บริหาร บริษัท วิฑูรโฮลดิ้ง จำกัด