คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้


อายุ: 73 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 0%

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย University of Manitoba, Canada
 • ปริญญาตรี สาขาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2543
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน:

 • 2546 – ปัจจุบัน:
  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2551 – ปัจจุบัน:
  กรรมการ บริษัท ไทยสมุทร แอสเซท จำกัด
 • 2550 – ปัจจุบัน:
  ประธานกรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองไทยแมเนจเม้นท์ จำกัด
 • 2550 – 2558:
  กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • 2547 – 2551:
  ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ธุรกิจประกันชีวิต
 • 2543 – 2546:
  กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ธุรกิจประกันชีวิต
 • 2542 – 2551:
  กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจประกันวินาศภัย
 • 2542 – 2547:
  กรรมการ บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด

อายุ: 74 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 0.%

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน:

 • 2546 – ปัจจุบัน:
  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 – 2559:
  กรรมการอิสระ บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด
 • 2546 – 2549:
  เจ้าหน้าที่คณะทำงาน มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
 • 2544 – 2545:
  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริการเก็บรักษาทรัพย์สิน บริษัท เงินทุนทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • 2540 – 2544:
  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการเงิน บริษัท เงินทุนทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

อายุ: 53 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 0%

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ, Schiller International University, London, England
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 100/2551 และหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 28/2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (CMA) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ปี 2552
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้า ปี 2553
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 (ปปร.14) สถาบันพระปกเกล้า ปี 2554
 • Certificate of Housing Finance Program at the Wharton School, University of Pennsylvania 2012
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ปี 2556
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน.4) สถาบันวิทยาการพลังงาน ปี 2557
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 4) วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปี 2558
 • หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 3 (บรอ.) กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 2559
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 6 (วปส.6) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ปี 2561

ประสบการณ์ทำงาน:

 • 2564 - ปัจจุบัน:
  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน:
  รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน:
  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน:
  กรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - ปัจจุบัน:
  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน:
  กรรมการ สมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา

อายุ: 58 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 0%

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาโท สาขา Finance and International Business, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2552 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) ปี 2551 จากสมาคมส่งสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) ปี 2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
 • Investment Banking License, Association of Securities Companies

ประสบการณ์ทำงาน:

 • ปี 2564 – ปัจจุบัน:
  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2556 – ปัจจุบัน:
  กรรมการ บริษัท อรรถ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • 2554 – 2561:
  กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)